Անգլերեն

 K e e p 

Դ ա ս ա -  

ց ու ց ա կ 

 Տ Ե Տ Ր 

    Գ  ր  ա    -   

տ ա խ տ ա կ 

Թեստեր
Օգտակար բառապաշար
Հետաքրքիր վարժություններ